ENGLISH UNIVERSITY Online

Mapa kurzu

Zařazení úrovní ENGLISH UNIVERSITY Online do Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR):

Úroveň SERRÚroveň a lekce ENGLISH UNIVERSITY Online
A1Začátečníci 1 – 18
A2Začátečníci 19 – Mírně pokročilí 12
B1Mírně pokročilí 13 – Středně pokročilí 6
B2Středně pokročilí 7 – Pokročilí 6
C1Pokročilí 7 – 30
C2Velmi pokročilí 1 – 30

Úroveň Začátečníci A1-A2

1. Sloveso být – TO BE 16. Předložky
2. Základní gramatika 17. Budoucí čas s použitím GOING TO
3. Zájmena v pádě, tvary sloves 18. Opakování
4. Tvoření záporu, otázky a tázací zájmena 19. Modal verbs
5. Vazba THERE IS a THERE ARE, členy 20. Trpný rod
6. Opakování 21. Přítomný čas prostý a průběhový
7. Sloveso CAN, časové předložky 22. Minulý průběhový
8. Minulý čas slovesa TO BE 23. Otázky
9. Minulý čas prostý 24. Opakování
10. Minulý čas – zápor a otázka 25. Počitatelnost
11. Budoucí čas, příslovce 26. Nějaký a žádný
12. Opakování 27. Předpřítomný čas
13. Stupňování přídavných jmen 28. Vztažná zájmena
14. Fráze Rád bych... 29. Spojovací slova (spojky)
15. Přítomný průběhový čas 30. Opakování

Úroveň Mírně pokročilí A2-B1

1. Minulý čas prostý 16. Modální slovesa 1
2. Předpřítomný čas prostý 17. Nepřímá řeč
3. Budoucí čas s použitím GOING TO vs. WILL 18. Opakování, Everyday English
4. Podmiňovací způsob 1 19. Předpřítomný čas průběhový
5. Minulý čas prostý vs. minulý čas průběhový 20. Otázky
6. Opakování, Everyday English 21. Vztažná zájmena
7. Přídavná jména 22. Předložky
8. Členy 23. Tázací dovětky
9. Trpný rod 24. Opakování, Everyday English
10. Gerundivum a infinitiv 25. Modální slovesa 2
11. Infinitive of purpose 26. Frázová slovesa 1
12. Opakování, Everyday English 27. Přehled časů
13. Počitatelnost 28. Slovosled a spojky
14. Nějaký, žádný a každý 29. Frázová slovesa 2
15. Podmiňovací způsob 2 30. Opakování, Everyday English

Úroveň Středně pokročilí B1-B2

1. Present simple vs. present continuous 16. Countability / uncountability
2. Past simple vs. past continuous 17. Articles
3. Present perfect simple and past simple 18. Revision, Everyday English
4. Present perfect simple / present perfect continuous 19. Verb patterns 1
5. Expressing the future 20. Verb patterns 2
6. Revision of tenses, Everyday English 21. Relative clauses
7. Passive 22. -ed or -ing / Word formation (2)
8. First and second conditional 23. Linking words
9. Third conditional 24. Revision, Everyday English
10. Used to vs. be used to / Word formation (1) 25. Prepositions (place and time)
11. Wish clauses 26. Adjective prepositions
12. Revision, Everyday English 27. Noun prepositions
13. Passive 2 28. Verb prepositions
14. Direct speech vs. reported speech 29. Phrasal verbs
15. Modal Verbs (past forms) 30. Revision, Everyday English

Úroveň Pokročilí B2-C1

1. Present tenses 16. Adjectives ending in -ing and –ed and word order of adjectives and adverbs
2. Past tenses 17. Word formation
3. Future tenses 18. Revision, Everyday English
4. Conditional sentences 19. Modal verbs
5. Wish clauses and mixed conditionals 20. Passive 1
6. Revision, Everyday English 21. Passive 2
7. Verb + ing 22. Reported speech
8. Verbs plus infinitives 23. Relative clauses
9. Verb + ing or verb + to… 24. Revision, Everyday English
10. Prepositions + -ing 25. Prepositions
11. See somebody do and see somebody doing 26. Linking words
12. Revision, Everyday English 27. Word order: verb + object; place & time
13. Countability 28. Commas, semicolons and colons
14. Articles 29. The subjunctive / Word formation (2)
15. Quantifiers 30. Revision, Everyday English

Úroveň Velmi pokročilí C2

1. Easily confused words – 1 16. Is this English?
2. Tenses review – 1 17. The comma / Phrasal verbs – 4
3. Roots and prefixes – 1 18. Revision
4. Tenses review – 2 19. Easily confused words – 4
5. Funny animal groups 20. Conditionals review
6. Revision 21. Prefixes – 4
7. Easily confused words – 2 22. Expressing the unreal
8. Tenses review – 3 23. Abbreviations / Phrasal verbs
9. Roots and prefixes – 2 24. Revision
10. Modal Review 25. Suffixes
11. One word or two? 26. Articles
12. Revision 27. Collective Nouns / Dependent prepositions
13. Easily confused words – 3 28. Strange Countables / Dependent Prepositions – 2
14. Verb Patterns Review 29. Onomatopeia / Suffixes
15. Prefixes – 3 / Phrasal verbs – 3 30. Revision

Partnerem ENGLISH UNIVERSITY Online je Přeložit: do češtiny / do angličtiny

© 2003–2023 AbecedaPC - ENGLISH UNIVERSITY Online, verze 7.0cs. Facebook Find us on Facebook.